giới thiệu

tusachquehuong.org được thành lập với mục tiêu thống kê các thư viện cộng đồng/tư nhân miễn phí trên cả nước.